ประกาศกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ