จัดจ้างซ่อมแอร์ กท 3307 กบ


จัดจ้างซ่อมแอร์ กท 3307 กบ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


จัดจ้างซ่อมแอร์ รถยนตย์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3307 กบ จำนวน 8 รายการ ภายในวงเงิน 7,000 บาท