ประกาศกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


                     ตามที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา) ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                    วัสดุสำนักงาน จำนวน 9  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านต้นปาล์มเครื่องเขียน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,5๐0.- บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว