ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก


[2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-12-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่า.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


        หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยยานพาหนะเรือโบ๊ต ที่ใช้ประจำหน่วยฯ  ได้เกิดการชำรุดท้ายเรือแตก ไม่สามารถนำออกปฏิบัติงานออกตรวจปราบปรามได้ นั้น

        บัดนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ได้รับมอบหมายจากนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ให้ดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะเรือโบ๊ต เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำออกปฏิบัติงาน