กิจกรรมควบคุม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ ในสังกัด การปฏิบัติช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564


[2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-03-12] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-02-10] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-01-20] กิจกรรมเสริมสร้าฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-12-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่า.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมควบคุม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ ในสังกัด การปฏิบัติช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


     วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายประพล อิสโร ผู้นวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในสังกัดศูนย์ฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ รวมถึงการใช้และซ่อมแซมยานพาหนะ ของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)