ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564


[2023-05-29] ประชาสัมพันธ์ : หนังสือ E-Book เรื่องกำหนดพื้นที่ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ แ.. [2023-05-26] คลิบประชาสัมพันธ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข.. [2023-05-25] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการคุ้มครองส.. [2023-05-17] กิจกรรมอื่น ๆ : ร่วมกับอำเภอนครหลวง ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่นและภาคเ.. [2023-05-11] กิจกรรมควบคุม และร่วมปฏิบัติงานกับชุมชน จัดทำแพไม่ไผ่ ตามนโยบาย และข้อ.. [2023-04-12] กิจกรรมอื่น ๆ : นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางภค.. [2023-04-06] กิจกรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอ.. [2023-03-28] กิจกรรมอื่น ๆ : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา มอบห.. [2023-03-23] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : นนายสุติวัตร บุญทั่ง นายท้ายเรือ ส. 3 หัว.. [2023-03-17] กิจกรรมควบคุมการทำการประมง : ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืตมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗- แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงเห็นสมควรกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่
ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำ
ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำจืด ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปริมาณน้ำทำ และข้อมูล
ด้านการประมที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ
และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
และตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้ามมีให้ผู้ใดทำการประม
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก
กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
ข้อ ๒ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ด สิงหาคม ๒๕๖๔
และตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมง
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอนแน ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาพสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี สระบุรี
นครูปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราคาร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ข้อ ๓ ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓0 พฤศจิกายน 6๕๖๕ ห้ามมีให้ผู้ใดทำการประมง
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ข้อ ๔ ความในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มิให้ใช้บังคับกับกรณีการทำการประมง โดยใช้เครื่องมือ
วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ดังต่อไปนี้
หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เป็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(๒) การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน
๒ เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
(๓) การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม
(๔) การทำการประมโดยใช้ไช ตุ้ม อีจู้ ลัน
(๕) การทำการประมโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน ๖ ศอก (๓ เมตร)
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้มีให้ใช้บังคับแก่การทำการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย ทดลองทางวิซาการ
หรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการโดยทางราชการ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง