ประชุม Video Conference 

 บริการประชาชน  แปรรูป / นำเข้าส่งออก


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมผ่าน Video conference  กรมประมงเข้าร่วมประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รองอธิบดีกรมประมง การยางแหล่งประเทศไทย สภาหอการค้า Exsim bank ธกส.และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมFMC ชั้น ๑ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง