หน่วยงานในสังกัด 


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 2 หน่วย ได้แก่

     1. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     2. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี)