วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในที่ประชุม โดย ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สศช.นำเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ โดยในปีงบประมาณ 2557 - 2564 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ประมง ปศุสัตว์ เพาะปลูก)ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับที่สูง ร้อยละ 70.32 โดยในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


[2023-01-27] วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2023-01-20] วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 6 อาคารสำนักงานค.. [2023-01-20] ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผ.. [2023-01-17] ทำการเกษตรที่หลากหลาย รายได้หลากหลายจากผลผลิตในพื้นที่ #เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-01-16] “เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ สู่การต่อยอด” นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้น.. [2023-01-14] วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. [2023-01-10] แหนมปลา * ทำง่าย ทานอร่อย กคพ.พาเข้าครัว กองโครงการอันเนื่องมากจากพระ.. [2022-12-22] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล.. [2022-12-20] วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-12-20] วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มมพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในที่ประชุม โดย ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สศช.นำเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ โดยในปีงบประมาณ 2557 - 2564 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ประมง ปศุสัตว์ เพาะปลูก)ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับที่สูง ร้อยละ 70.32 โดยในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง