วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น 7 อาคารเชิดชายอมาตยกุล นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีการรับทราบคำสั่ง กปร. ที่ 37/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 การจัดกลุ่มและประเภทโครงการและพิจารณาแนวทางขออนุญาตใช้พื้นที่อนุรักษ์


[2023-01-27] วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2023-01-20] วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 6 อาคารสำนักงานค.. [2023-01-20] ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผ.. [2023-01-17] ทำการเกษตรที่หลากหลาย รายได้หลากหลายจากผลผลิตในพื้นที่ #เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-01-16] “เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ สู่การต่อยอด” นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้น.. [2023-01-14] วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. [2023-01-10] แหนมปลา * ทำง่าย ทานอร่อย กคพ.พาเข้าครัว กองโครงการอันเนื่องมากจากพระ.. [2022-12-22] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล.. [2022-12-20] วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-12-20] วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มมพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. อ่านทั้งหมด 

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น 7 อาคารเชิดชายอมาตยกุล นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีการรับทราบคำสั่ง กปร. ที่ 37/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 การจัดกลุ่มและประเภทโครงการและพิจารณาแนวทางขออนุญาตใช้พื้นที่อนุรักษ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง