วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายยามารุดีน หลีขาว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๔,๑๐๑ ราย วงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๖๐,๕๘๙.๖๕ บาท และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๕๖ ราย วงเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๓๓๕.๖๒ บาท พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. ๒๕๖๔


[2023-01-27] วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2023-01-20] วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 6 อาคารสำนักงานค.. [2023-01-20] ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผ.. [2023-01-17] ทำการเกษตรที่หลากหลาย รายได้หลากหลายจากผลผลิตในพื้นที่ #เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-01-16] “เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ สู่การต่อยอด” นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้น.. [2023-01-14] วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. [2023-01-10] แหนมปลา * ทำง่าย ทานอร่อย กคพ.พาเข้าครัว กองโครงการอันเนื่องมากจากพระ.. [2022-12-22] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล.. [2022-12-20] วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-12-20] วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มมพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายยามารุดีน หลีขาว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๔,๑๐๑ ราย วงเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๖๐,๕๘๙.๖๕ บาท และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๕๖ ราย วงเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๓๓๕.๖๒ บาท พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง