วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ไปปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เพื่อตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๑,๔๕๖ ราย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒


[2022-06-22] วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กคพ. จัดการประชุมค.. [2022-06-22] วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนา.. [2022-06-17] วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-17] วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-16] วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2022-06-16] เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายถาวรทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผ.. [2022-06-16] เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการการกองโครงการอันเนื่องมาจากพร.. [2022-06-15] วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิชผู้อำนวยการกองโครงการอัน.. [2022-06-15] วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้าหน้า.. [2022-06-15] วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง ไปปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เพื่อตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๓ อำเภอ เกษตรกรจำนวน ๑,๔๕๖ ราย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง