วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน นงค์นวล หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัตชายแดนภาคใต้ ของส่วนราชการ ภายใด้ผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕'๖๕ ไตรมาส ๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โตยมีนายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน


[2022-06-22] วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กคพ. จัดการประชุมค.. [2022-06-22] วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนา.. [2022-06-17] วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-17] วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-06-16] วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2022-06-16] เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายถาวรทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผ.. [2022-06-16] เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการการกองโครงการอันเนื่องมาจากพร.. [2022-06-15] วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิชผู้อำนวยการกองโครงการอัน.. [2022-06-15] วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้าหน้า.. [2022-06-15] วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน นงค์นวล หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัตชายแดนภาคใต้ ของส่วนราชการ ภายใด้ผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕'๖๕ ไตรมาส ๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โตยมีนายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง