การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562 

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

กองตรวจการประมง กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง  โดยนายกนก เจ้าประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง ได้รับความร่วมมือจากนางชลธิชา สันติภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่องดังกล่าว ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562                เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยมีนางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นประธานผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 35 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงาน สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครบถ้วน ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ