กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |  อ่าน: 334 ครั้ง

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์นาวี ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร โดยมี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมุ่นเน้นให้หลักสุตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือนั้น ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีศักยภาพตามมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (STCW) ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย