ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

กิจกรรม 5 ส กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. [2019-10-24 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจก.. [2019-09-24 ] กรมประมงร่วมกับ CP-TRUE จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม 1,000 แท่ง ให้กับชุม.. [2019-09-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชาย.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้า.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำ.. [2019-09-10 ] จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การขยายผลธนาคารปูม้าให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่.. [2019-06-24 ] สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในการศึกษาแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่.. [2019-06-13 ] สำรวจสภาวะการประมงและติดตามผลการเก็บข้อมูล MSY.. [2019-06-13 ] อบรมการประยุกต์การใช้โปรแกรม R.. [2019-06-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล 

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

     วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 กิจกรรมการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล โดยจังหวัดสตูล มีผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลบ่อดินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการอนุมัติ จำนวน 43 ราย ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเลได้รับการอนุมัติ จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมฟาร์มเพื่อให้ความรู้/คำแนะนำ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อเสนอหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี