ผลการตวจเฝ้าระวังโรคโดยห้องปฏิบัตการกรมประมง ปี 2562


ผลการตวจเฝ้าระวังโรคโดยห้องปฏิบัตการกรมประมง ปี 2562