ประวัติหน่วยงาน 


                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์   ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนลำปาว   ตำบลลำคลอง  อำเภอเมือง         จังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี  พ.ศ.  2524   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์  โดยมีคณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง (Interim Mekong Committee)  เป็นผู้ประสานงาน  ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่า  ฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างลำปาว  (Lam Pao Pilot Freshwater Fish Farm)วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์(ปัจจุบันยกระดับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์)นั้น   เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้มีแผนการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยมีแผนที่จะก่อสร้างเขื่อนผามองเพื่อปิดกั้นแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว  ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนนี้  อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ  เนื่องจากตัวเขื่อนอาจปิดกั้นเส้นทางการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการวางไข่ของปลาบางชนิด  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  ได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี้  จึงหาวิธีทดแทนผลผลิตสัตว์น้ำที่จะลดลง  โดยพยายามส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยใช้น้ำจากชลประทานที่ได้รับจากเขื่อนผามอง  และด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  จึงได้วางแผนจัดตั้งโครงการฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างใน  4  ประเทศ  ที่เป็นสมาชิก  คือ  ประเทศไทย  ประเทศลาว  ประเทศเขมร  และประเทศเวียดนาม  โดยร่วมมือกับรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นหลักในประเทศไทย  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง  ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2519  และรัฐบาลไทยได้รับหลักการในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงปลาตัวอย่างในประเทศไทยเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2521  โดยมอบหมายให้ กรมประมงเป็นผู้ดำเนินการ กรมประมงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดหาสถานที่ตั้งโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการได้ตกลงเลือกสถานที่บริเวณเขตชลประทานเขื่อนลำปาว  ต.ลำคลอง  อ.เมือง     จ.กาฬสินธุ์    มีเนื้อที่ประมาณ  300  ไร่  เป็นที่จัดตั้งโครงการเลี้ยงปลาตัวอย่างในประเทศไทยหลังจากได้มีการสำรวจและวางแผนการก่อสร้างแล้ว  คณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงได้เปิดประมูลก่อสร้างโครงการฯ  เมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  2524  โดยมีการก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้

 

บ่อปลาขนาด  0.5  ไร่                                                           

จำนวน    21  บ่อบ่อปลาขนาด  1.0  ไร่                                                           

จำนวน    24  บ่อบ่อปลาขนาด  2.0  ไร่                                                            

จำนวน    16  บ่อบ่อปลาขนาด  6.0  ไร่                                                           

จำนวน    8  บ่ออ่างเก็บน้ำขนาด     12.0  ไร่                                                 

จำนวน    1  อ่างระบบส่งน้ำและระบายน้ำ  เข้า – ออกโรงเพาะฟักพันธุ์ปลาขนาด  200 ตารางเมตร            

จำนวน    1  หลังรัฐบาลไทยได้สมทบทุน  เพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  ระดับ  5 – 6          

จำนวน    4  หลังบ้านพักข้าราชการ  ระดับ  3 – 4                                            

จำนวน    5  หลังบ้านพักข้าราชการ  ระดับ  1 – 2                                            

จำนวน    4  หลังบ่อซีเมนต์  ขนาด  10  ตารางเมตร                                       

จำนวน    12  บ่อบ่อซีเมนต์  ขนาด  50  ตารางเมตร                                       

จำนวน    15  บ่อโรงผลิตอาหารปลา  ขนาด  65  ตารางเมตร                          

จำนวน    1  หลัง

                พิธีเปิดการก่อสร้าง ได้กระทำขึ้นเมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2524  โดยมี  H.E. Dr. P.H.Hauben  เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี  และหลังจากได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2525 และทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม   พ.ศ.  2525   โดยมี  H.E.  Dr. P.H. Hauben   เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย  และฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ และในปี พ.ศ.  2528  ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ได้ส่งมอบโครงการฯ ให้อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมประมงอย่างเป็นทางการต่อไป    

               ต่อมา พ.ศ.2554 ได้ยกระดับขึ้นจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์มาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จืดกาฬสินธุ์ เป็นต้นมา

                                                                รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์      

1.  นายพินิจ  สีห์พิทักษ์เกียรติ                               พ.ย. 2523 – ธ.ค. 2526.

2.  นายวัฒนะ  ลีลาภัทร                                          ธ.ค. 2526 – ก.ย. 2533.

3.  นายมาโนชญ์  เบญจกาญจน์                             ก.ย. 2533 – ธ.ค. 2535.

4.  นายโชคชัย  ศุภศันสนีย์                                    ธ.ค. 2535 – พ.ย. 2542.

5.  นายเดชา  รอดระรัง                                           พ.ย. 2542 – ม.ค. 2546.

6.  นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี                                 ม.ค. 2546 – ส.ค. 2547.

7.  นายสุทัศน์   เผือกจีน                                        ส.ค. 2547 –  ม.ค. 2555.      

 

รายนามผู้ดำรงตำหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์           

1.นายสุทัศน์  เผือกจีน                            ม.ค.2554 - ต.ค.2555

2.นายสมพงษ์  การเพิ่ม                          ม.ค.2556 - ก.ค.2559

3.นายจารึก  นาชัยเพิ่ม                           ก.ค.2559 - ปัจจุบัน