สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ลำดัที่ หน่วยงาน ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล