รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ  

 เผยเเพร่: 2020-09-11  |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 รองบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” มีนายนฤพน สุขุมาสวิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กล่าวรายงาน

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยฯ ตามแบบประเมินที่กำหนด

กรมประมงได้มอบหมายภารกิจในด้านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) ร่วมกันดำเนินการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้แก่เรือประมงพาณิชย์ทุกลำ

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาส และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาส รวม 55 ท่าน