แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว

แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว 

 เผยเเพร่: 2019-05-14  |  อ่าน: 138 ครั้ง

 

ด้วยปัจจุบันโรคระบาดในกุ้งทะเลส่งผลกระทบกับการผลิตและเป็นต้นทุนแฝงในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. โดยจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- ประมงจังหวัด (ประธานคณะทำงาน)

- ผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เลขานุการคณะทำงาน)

- ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตัวแทนเกษตรกร และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (คณะทำงาน)

2. จัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล / เกณฑ์การประเมินสุขภาพลูกกุ้ง

3. จัดทำระบบรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ