แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา.. [2019-07-10 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2019-05-24 ] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง .. [2019-05-15 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและตลาดกุ้งทะเล.. [2019-05-14 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและตลาดกุ้งทะเล.. [2019-05-14 ] แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว.. [2019-03-01 ] ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. [2018-10-31 ] แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด.. [2018-10-09 ] ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. [2018-09-11 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรก.. [2018-09-06 ]
อ่านทั้งหมด 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว 

 เผยเเพร่: 2018-09-06  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

ด้วยปัจจุบันโรคระบาดในกุ้งทะเลส่งผลกระทบกับการผลิตและเป็นต้นทุนแฝงในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. โดยจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- ประมงจังหวัด (ประธานคณะทำงาน)

- ผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เลขานุการคณะทำงาน)

- ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตัวแทนเกษตรกร และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (คณะทำงาน)

2. จัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล / เกณฑ์การประเมินสุขภาพลูกกุ้ง

3. จัดทำระบบรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ