การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษต.. [2020-08-05 ] ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-07-21 ] การประชุมทางไกลเพื่อพิจารณาเอกสารการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อ.. [2020-07-21 ] การประชุมหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการด้.. [2020-07-21 ] การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fish.. [2020-06-25 ] การประชุม The 12th Meeting of ASEAN Fisheries Consultative Forum (12th.. [2020-06-23 ] การประชุมจัดทำนโยบายการพัฒนา การส่งเสริม การแก้ไขปัญหาการประมงในน่านน้.. [2020-05-20 ] นโยบายการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพ.. [2020-05-18 ] องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ).. [2020-04-29 ] กรีนพีซ (GREENPEACE).. [2020-04-29 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 220 ครั้ง

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ นายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะเป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมและประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ คือ บรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ การประชุม ASWGFi เป็นการประชุมระดับนโยบายของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือแผนงานงาน/กิจกกรมที่ดำเนินการภายใต้นโยบายประมงของภูมิภาค ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบงานอาเซียน ซึ่งรวมถึงการหารือสามเอกสาร คือ 1) cooperation framework 2)TOR และ 3)ROP เพื่อประกอบการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนสำหรับการต่อต้านการประมงไอยูยู และรับทราบความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าอาวุโสสมัยพิเศษด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม2563 ต่อไป