ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide)  

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |  อ่าน: 289 ครั้ง

 

          ตามที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 180 (3/2563) วันที่ 15 เมษายน 2563 ได้หารือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำจัดหอยในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สืบเนื่องจากการพิจารณาเอกสารรายงานผลทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้าง พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้หอยเชอรี่เป็นตัวแทนของศัตรูสัตว์น้ำในการทดลอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการเนื่องจากหอยเชอรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง ดังนั้น การทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างจึงควรมีการปรับเปลี่ยนชนิดสัตว์ทดลองให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้ได้รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างที่ถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถนำไปอ้างอิงกับข้อมูลการใช้ที่ระบุในฉลาก นั้น
         ในการนี้ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตขอความร่วมมือผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
        1. การยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายฉบับใหม่จะต้องแนบรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ และพิษตกค้าง ที่ใช้สัตว์ทดลองที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง เช่น หอยเจดีย์ หรือหอยอื่น
        2. แก้ไขฉลากที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมประมง โดยต้องไม่แสดงรูปภาพหรือข้อความที่เกี่ยวกับหอยเชอรี่