ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น

 ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น 

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |  อ่าน: 213 ครั้ง

 

smiley♦ ขอเชิญร่วมฟังความคิดเห็น ♦smiley

"ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."

!!!ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2562!!!   

 

smiley♦ กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ smiley


mail "ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"mail

1. เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. …. 
 

2. เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ….

 ตามแบบเสนอข้อคิดเห็นออนไลน์ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://1th.me/yU3Y

!!!โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กรมประมงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขอบคุณค่ะ!!!