เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ IBC ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานร.. [2023-02-18] ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566.. [2023-02-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ศึกษากระบวนการ การนำเข้า.. [2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-13] หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมปร.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ IBC ครั้งที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


                         วันอังคารที่  10  มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  และผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง โดย กองตรวจสอบเรือประมง  สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มอบหมาย นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ และนายปริญญา  ขำวารี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำเข้าสัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าแบบมีเงื่อนไข และความก้าวหน้าเรื่องของการรับคืนและจัดการสัตว์น้ำ (GMO) รวมถึงรายงานผลการดำเนินการของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ทั้งเพื่อการบริโภคเป็นอาหาร เพื่อนำมาเพาะเลี้ยงและจำหน่าย และเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง