การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น


[2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-13] หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมปร.. [2023-01-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ.. [2023-01-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ.. [2023-01-05] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น  


ด้วยทบวงประมงญี่ปุ่น (Fisheries Agency of Japan)ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และได้กำหนดแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) ซึ่งญี่ปุ่นได้พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรป
โดยกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าไปยังญี่ปุ่น 5 ชนิด ได้แก่ หมึกกล้วยและหมึกกระดอง ปลาซันมะ (Cololabis spp) ปลาแมคเคอเรล (Scomber spp) และปลาซาร์ดีน (Sardinops spp) จะต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำว่าไม่ได้มาการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในและเพื่อลดผลกระทบสำหรับผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศญี่ปุ่น กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงผลจากการบังคับกฎหมายฉบับใหม่นี้ และหารือ กรณีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ จากการประชุมได้มีประเด็นข้อกังวลจากผู้ประกอบการ ซึ่งกลุ่มควบคมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อนำมาชี้แจงแก่ผู้ประกอบการต่อไป