กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง


[2022-05-06] ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตาม.. [2022-03-23] ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสา.. [2022-03-18] ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมปศุสัตว์.. [2022-02-18] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและ.. [2022-02-15] บันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า.. [2022-01-26] กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง.. [2021-10-06] ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่อง วิ.. [2021-07-20] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-04-23] ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หว.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  


          วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง และ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
 
          นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า  กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  จึงมีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด โดยมีการวางระบบเพื่อบริหารจัดการสัตว์น้ำตลอดสายการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และร่วมกันขจัดปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของไทยให้หมดไป

          โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมประมง  กับกรมศุลกากร ในการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และเป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันมิให้สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเข้ามาในราชอาณาจักรเข้าสู่ตลาด และกระบวนการผลิต  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ รวมถึงประเทศคู่ค้าถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของไทย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
          การดำเนินการกรณีกรมประมงไม่อนุญาตให้นำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ กรณีที่กรมประมงไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ให้กรมประมงแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้กรมศุลกากร และผู้ขออนุญาตนำของเข้า ส่งออก หรือนำผ่านทราบ และในกรณีกรมศุลกากรตรวจพบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน โดยไม่มีใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้กรมศุลกากรแจ้งมายังกรมประมงเพื่อให้กรมประมงและกรมศุลกากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
          การดำเนินการกับของกลาง ให้กรมศุลกากรมีอำนาจในการดำเนินการกับของกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับ    การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และยึดแนวทางของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้นำของกลางไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา หรือสั่งให้ทำลายของกลาง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการดำเนินการนั้นให้กรมประมงทราบ  
          การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กรมศุลกากร และกรมประมงแต่ละพื้นที่ร่วมกันตรวจค้น - จับกุมสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยกรมประมงมีหน้าที่หลักในการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน และป้องกันสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 

          รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า  กรมประมง และกรมศุลกากรจะมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและบูรณาการในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ต่อไป โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

          ด้าน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( llegal,Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing ) กับกรมประมง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออกและนำผ่าน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU Fishing )  ดังนั้น เพื่อให้การทำประมงของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล กรมศุลกากรก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกรมประมง ในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกและนำผ่าน ซึ่งสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ เป็นการป้องกันมิให้สัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้ามาในราชอาณาจักร ทำให้นานาชาติ และประเทศคู่ค้า ยอมรับในมาตรฐานการตรวจสอบของประเทศไทยและเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป