โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง


[2020-05-21] การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-03-15] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-02-19] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-07] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-05] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-03] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2019-12-08] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. อ่านทั้งหมด 

โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคณะ ในการเข้าสำรวจพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ของกรมชลประทาน โดยการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณปรับปรุงแม่น้ำตรัง ช่วงคอขวดท้ายคลองผันน้ำหนองตรุด – คลองช้าง ซึ่งศูนย์ฯ จัดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนจุดช่องลัดในโครงการฯ นี้ด้วย