สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”


[2020-05-21] การประชุมหารือเรื่อง ผลกระทบจากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง.. [2020-05-21] กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ.. [2020-03-15] โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. [2020-03-15] มอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม.. [2020-02-19] โครงการประตูระบายแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.. [2020-02-07] สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง”.. [2020-02-05] ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563.. [2020-02-03] ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมประมง.. [2019-12-08] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม.. [2019-12-08] การประชุมหน่วยงานภายในเขต 11 (ตรัง).. อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดโลกบ้านเหลืองแดง” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ พันธุ์ปลาทอง จำนวน 50 ตัว ปลาแฟนซีคาร์พ จำนวน 100 ตัว ปลาหางนกยูง จำนวน 100 ตัว และปลากัด จำนวน 300 ตัว ในงานกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเหลืองแดง” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้
สัตว์น้ำประเภทปลาสวยงามให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องปลา และการเลี้ยงปลาสวยงามแก่นักเรียน