ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 


ตามที่กรมประมง ลงวันที่ 30 พ.ค.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้