ประชาสัมพันธ์...เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”

[2022-01-21] จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง กิจกรรม Fish.. [2022-01-20] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มชุมชนประมงเพ แนะนำการจัดทำธนาคารปูไข่/หอย/หมึ.. [2022-01-20] โครงการตามพระราชดำริต่อต้านการขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า.. [2022-01-20] ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล.. [2022-01-20] จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market .. [2022-01-20] ประมง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประม..  [2022-01-11] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงจ.ระยอง .. [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสั.. [2022-01-11] ปล่อยปูทะเลเพื่อฟื้นฟูสู่ธรรมชาติชายฝั่งทะเลระยอง.. [2022-01-07] สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน .. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์...เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”  

 เผยเเพร่: 2022-01-07 |  อ่าน: 155 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์...เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมคือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านช่องทางของโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ที่

https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers หรือ

http://bit.ly/3Bdb3M0

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564