แนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพ.. [2020-01-13 ] ขอประชาสัมพันธ์ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ.. [2019-12-12 ] การขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.. [2019-12-06 ] ประชาสัมพันธ์จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน.. [2019-12-03 ] แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้า.. [2019-11-14 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพุ่มสัการะ พระบาทสมเด.. [2019-11-14 ] หนังสือเรื่อง "ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.. [2019-10-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี.. [2019-10-17 ] หลักเกณฑ์และแบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอการเปลี่ยนประเภทเร.. [2019-10-09 ] หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ลงวันที่ 20.. [2019-10-09 ]
อ่านทั้งหมด 

แนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 

 เผยเเพร่: 2019-10-09  |  อ่าน: 172 ครั้ง

 

ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนว่าจะมีกลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจัดระบบทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯเพื่อเรียกร้องเร่งรัดให้มีการพิจารณาโครงการนำเรือออกนอกระบบให้ทราบผลโดยเร็ว นั้น

     เพื่อให้ชาวประมงกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ได้ทราบข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและคณะทำงานซึ่งมี รมว.กษ.เป็นประธานตามคำสั่งของ นรม. ว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯได้เร่งรัดดำเนินการโดยได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการนำเรือออกนอกระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว จึงขอให้ ปล.กษ.และอ.กรมประมงได้ส่งผู้แทนระดับบริหารของกษ.และกรมประมงออกไปพบและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระชาวประมงที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลาในการประกอบอาชีพเดินทางมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะในกทม. ดังนี้

1.หลักการพิจารณานำเรือออกนอกระบบ จะพิจารณาจากความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆของภาครัฐในการจัดการระบบประมงที่ถูกกฎหมายโดยจะได้นำข้อมูลกลุ่มเรือประมงที่ภาครัฐเคยสำรวจและจัดทำข้อมูลไว้ในปี 2558-2560 มาพิจารณาเป็นกลุ่มแรกเร่งด่วนที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา

2.กลุ่มชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในการนำเรือออกนอกระบบครั้งนี้ จะต้องเป็นชาวประมงเจ้าของเรือที่ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายรวมทั้งไม่เคยใช้เรือและเครื่องมือที่ผิดกฎหมายในการประกอบอาชีพประมงมาก่อน

3.กลุ่มชาวประมงตามข้อ 2 ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ จะเเบ่งเป็นกลุ่มๆตามความเดือดร้อน/ระยะเวลาหยุดทำการประมง/โอกาสที่จะได้รับการอนุญาตทำการประมงต่อไปรวมทั้งความสมัครใจในการประกอบอาชีพประมงต่อไปหรือไม่อย่างไรด้วย

4.ปัจจุบันคณะอนุ กก.กลั่นกรองฯสามารถกำหนดกลุ่มเรือประมงเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบได้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความมีอยู่จริงและประเมินมูลค่าเรือประมงของชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาว่ามีสภาพอย่างไรเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเรือประมงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบต่อไปโดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ชาวประมงรวมทั้งความถูกต้องโปร่งใสที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย

      อนึ่ง คณะ อนุ กก.กลั่นกรองฯจะเร่งรัดดำเนินการรวบรวมรายละเอียดตามข้อ 1-4 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่ง นรม.ภายในเดือน ก.พ.62 จึงขอให้ชาวประมงที่มียังมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดได้ส่งตัวเเทน
มาพบหรือสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้ที่อธิบดีกรมประมงในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯหรือ ปล.กษ.ก็ได้เช่นกัน