ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

   (2020-06-08) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 อัตรา..
   (2018-08-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5192 นครปฐม..
   (2018-08-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3676 นครปฐม..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ..
   (2018-08-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล..
   (2018-07-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ ปม1 สูตรน้ำ..
   (2018-06-27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูป..
   (2018-07-04) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ..
   (2018-06-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร ..
   (2018-07-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนชุด Feed เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 3515 จำนวน 1 รายการ..
   (2018-06-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุการเกษตร รายการแสลนกรองแสง ชนิด 80% ..
   (2018-08-29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ..
   (2018-07-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ..
   (2018-07-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ..
   (2018-07-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค (คุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ ฤดูแดง) พร้อมติดตั้ง..
   (2018-08-03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด..
   (2018-07-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ พร้อมติดตั้ง ..
   (2018-08-21) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร..
   (2018-07-31) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้พิการ..
   (2018-06-22) ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจติดตามการรับรองฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีอายุการรับรองตามมาตรฐาน GAP ..
   (2018-07-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบรรทุกรับจ้างทั่วไป..
   (2018-07-31) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์..
   (2018-07-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ..
   (2018-07-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซ่อมถังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ..
   (2017-12-25) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร..
   (2017-12-25) แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ..
   (2018-03-21) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมพั..
   (2017-12-25) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน..
   (2017-12-25) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่..
   (2017-12-25) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์..

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,116)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,609) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,440) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,042) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,662) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,640) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,554) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,508) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,347) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,198) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,107) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,016) สถิติประมง.. (968) ราคาสัตว์น้ำ.. (913) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (897) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (885) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (877) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (797) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (787) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (752)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000