ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,414)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,461) วาระงานผู้บริหาร.. (1,261) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,150) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (1,065) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,002) ประวัติหน่วยงาน.. (944) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (925) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (832) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (687) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (685) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (674) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (674) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (661) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (658) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (633) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (596)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (596) มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร .. (587) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (580)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000