ข่าวกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์

 กองบริหารการคลัง

   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล..
   (2020-05-01) การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ การทำธุรกรรมประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ของ..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรม..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ..
   (2020-05-01)  ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.....
   (2020-05-01) การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...
   (2020-05-01) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" รุ่นที่ 4..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900