ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

   (2020-05-29) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง..
   (2020-05-14) ผู้ชนะจัดจ้างเหมาเรือ กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง..
   (2020-04-16) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก ..
   (2020-04-16) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก ..
   (2020-04-29) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าานงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายบริหารทั่วไป..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงานชั้น 6 - 7..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้ารอบๆ อาคารปลอดประสพ..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำตรวจสอบ เอกสารด้านการเงินบัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านงานธุรการงานสารบรรณ..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเช่าสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม..
   (2020-03-25) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการอาคารปลอดประสพ..
   (2020-03-26) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร..
   (2020-05-14) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง..
   (2020-05-13) ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Fuji Xerox DocuPrint CP305d กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง..
   (2020-04-30) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิชาการ..
   (2020-04-23) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิชาการ..
   (2020-04-22) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์ จำนวน 1 รายการ ของกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก ..
   (2020-04-15) ผู้ชนะการจัดจ้างทำเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ประจำเครื่องมือประมงที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนาเทคดนโลย..
   (2020-04-24) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างประจำปี ๒๕๖๓ จ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน ๑ ลำ..
   (2020-03-26) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงานชั้น 3 จำนวน 1 งาน กลุ่มสำรวจและวิจัยทะเลลึก จังหวัดสมุทรปราการ..
   (2020-03-26) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน กลุ่มสำรวจและวิจัยทะเลลึก..
   (2020-03-26) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน กลุ่มสำรวจและวิจัยทะเลลึก..
   (2020-03-26) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงานชั้น 1,2,4 จำนวน 1 งาน กลุ่มสำรวจและวิจัยทะเลลึก จังหวัดสมุทรปราการ..
   (2020-04-13) ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดจ้างประจำปีซ่อมเรือสำรวจประมงมหิดล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราก..
   (2020-03-30) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิชาการ..
   (2020-03-27) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้ำ) กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก ..
   (2020-03-19) ผู้ชนะการจัดซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มวิชาการ..
   (2020-03-17) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง..
   (2020-03-30) ผู้ชนะการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (765)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (408) กิจกรรม 5 ส กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. (357) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (338) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (327) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (326) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (322) ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งม.. (300) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล.. (251) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,570,000 ตัว.. (242) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่อกลาง พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว.. (241) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (241) ประกาศเลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (.. (211) กิจกรรม.. (202) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) จัดอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ แก่ชาว.. (192) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ.. (189) เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเ.. (178) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) จัดอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ.. (174) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งวดที่ 2 “การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (169) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000ตัว.. (165)

    Copyright © 2016-2020 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900