ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำ/ตรวจสอบ เอกสารด้านการเงินบัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประ..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านงานธุรการ/งานสารบรรณ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะ..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงานชั้น 6-7 อาคารปลอดประสพ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โ..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้ารอบๆอาคารปลอดประสพ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจ..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการอาคารปลอดประสพของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะ..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-25) ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม จำนวน 5 ชุดของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell Latitude 3450 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉ..
   (2021-02-25) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-24) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โ..
   (2021-02-23) ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประมง จำนวน 17 รายการ กลุุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-23) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ดำน้ำ..
   (2021-02-22) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศถังดำน้ำ ยี่ห้อ BAUER รุ่น M11-E2002..
   (2021-02-19) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Ricoh Aficio SP C240DN ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มพัฒนาแล..
   (2021-02-05) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ของกองวิจัยและพ..
   (2021-01-29) ผู้ชนะการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารปลอดประสพ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-29) ผู้ชนะการจัดเช่าโทรศัพท์ พร้อมซิมการ์ด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะตง..
   (2021-01-13) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง K3 จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาประม..
   (2021-01-19) ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (กระดาษชำระ) จำนวน 21 ลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-13) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจ..
   (2021-01-13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมห..
   (2021-01-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง..
   (2020-12-21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ Brother HL-L2360DN กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ของกอง..
   (2020-12-28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็..
   (2020-12-28) ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกว..
   (2020-12-07) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการเลขทะเบียน ฮบ- 5621 กทม. จำนวน 10 รายการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัย..
   (2020-12-13) ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงาน หมายเลข 703 ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะ..
   (2020-12-15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็..
   (2020-12-07) ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา..
   (2020-12-01) ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอย่างสัตว์น้ำ) กลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธี..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ลงพื้นที่รวบรวมปลิงทะเลลูกบอล (Ball sea Cucumber) .. (831)  เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง.. (829) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพน.. (768) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (630) กิจกรรม 5ส.. (612) แผนปฏบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. (526) การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562.. (510) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,570,000 ตัว.. (508) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล.. (493) ประวัติความเป็นมา.. (436) ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งม.. (431) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ่อกลาง พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,500,000 ตัว.. (414) สปม ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้.. (395) หลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (389) ทำเนียบผู้บริหาร.. (384) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงงุ่นใในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562.. (370) เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง ณ ท่าเทียบเ.. (369) ช่องทางการให้บริการ การออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง.. (361) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม งวดที่ 2 “การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดทำธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย”.. (357) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ.. (354)

    Copyright © 2016-2021 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900