ประชาสัมพันธ์ กองคลังได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e - license)

 กองบริหารการคลัง

 เผยเเพร่: 2020-05-14 |  ผู้สนใจ: 149
 

ประชาสัมพันธ์ กองคลังได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e - license)

กองคลัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง

230737 230753

230745 58636

230752 230744

  •   หน่วยงาน: กองบริหารการคลัง
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-01
  •   สิ้นสุดวันที่: 2029-12-31
  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900