รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 เผยเเพร่: 2019-07-31 |  ผู้สนใจ: 139
 

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค

 

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาที่แน่นอน

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน

2.4 ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.5 เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

2.6 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุรายาเสพติด

2.7 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดร้ายแรง

2.8 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง

ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์

ในสาขาชีวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

2.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

 

4. สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง หมู่ที่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ด้วยตนเอง

 

5. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2562

 

6. วงเงินการจ้าง อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และ เว็บไซต์ https://www4.fisheries.go.th/cf-rayong

 

8. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประเมินความรู้ความสามารถ (โดยการสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย

 

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา                  จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์     จำนวน  1  ใบ

3.  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. 8, สด. 9 หรือ สด. 43  จำนวน 1 ใบ

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ใบ

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  1  ใบ

6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน  1  ใบ

7.  ใบรับรองแพทย์                         จำนวน  1  ใบ

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง กรมประมง ระยอง
 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 •   ประกาศวันที่: 2019-07-31
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-08
 •   ติดต่อโทร: 0-3865-5191
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปูม้า.. (10,755)  ม้าน้ำ.. (7,441) กุ้งแชบ๊วย.. (6,019) หมึกหอม.. (3,515) หอยหวาน.. (3,199) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,021) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,759) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,591) ประวัติความเป็นมา.. (1,573) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,312) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,236) ภารกิจและหน้าที่.. (1,228) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,103) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (997) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (977) .. (922) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (890) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (831) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (573) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (516)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

   หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000