รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 เผยเเพร่: 2019-01-31 |  ผู้สนใจ: 84
 

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค

 

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาที่แน่นอน

2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน

2.4 ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.5 เป็นบุคคลที่ต้องมีไหวพริบ ช่างสังเกต รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

2.6 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดสุรายาเสพติด

2.7 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดร้ายแรง

2.8 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง

ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์

ในสาขาชีวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

2.9 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

3. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ

 

4. สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง หมู่ที่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ด้วยตนเอง

 

5. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

 

6. วงเงินการจ้าง อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และ เว็บไซต์ https://www4.fisheries.go.th/cf-rayong

 

8. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประเมินความรู้ความสามารถ (โดยการสัมภาษณ์) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย

 

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา                  จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์     จำนวน  1  ใบ

3.  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. 8, สด. 9 หรือ สด. 43  จำนวน 1 ใบ

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  1  ใบ

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน                    จำนวน  1  ใบ

6.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน  1  ใบ

7.  ใบรับรองแพทย์                         จำนวน  1  ใบ

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง กรมประมง ระยอง
 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-31
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-02-07
 •   ติดต่อโทร: 038655191
 •   E-mail: rayongcoastal@gmail.com
 •  บทความ
 • คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน เมษายน 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มกราคม 2561 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน กันยายน 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน เมษายน 2560 ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน มกราคม 2560 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปูม้า.. (6,275)  ม้าน้ำ.. (4,401) กุ้งแชบ๊วย.. (3,609) หมึกหอม.. (2,450) หอยหวาน.. (2,113) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (1,445) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,437) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,225) ประวัติความเป็นมา.. (1,196) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (971) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (911) ภารกิจและหน้าที่.. (894) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ.. (824) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (799) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (683) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (654) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2561.. (642) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2560.. (636) .. (634) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (629)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

   หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000