บทความหน้าหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,434)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,817) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,536) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,200) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,884) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,764) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,707) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,545) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,416) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,272) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,164) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,067) สถิติประมง.. (1,039) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,005) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (998) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (943) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (918) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (865) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (836) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (806)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000