•  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (577)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (482) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (449) โครงการธนาคารผลผลิต.. (426) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (422) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (416) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (414) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (398) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (381) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (378) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (375) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (358) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (358) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (357) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (352) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (347) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (340) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (339) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (335) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (334)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000