HR อาสามาบอก....... กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  1,073   เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  995  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   595  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  504  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2565   440  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   329  มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ   200  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   102  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   73  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   42

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ