ข่าวประชาสัมพันธ์ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (1,933)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,458) กฎกระทรวง.. (1,430) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,378) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,366) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,357) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,349) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,334) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (197) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (195) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือโชคเพิ่มสิน 1).. (190) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (186) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (170) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (167) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (160) ภาพ กปน... (159) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือเอส.ลีลาวดี).. (154) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (149) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (147) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำไทย (เรือมณีเงิน 5).. (143)