ข่าวกิจกรรม กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (1,609)  กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,342) กฎกระทรวง.. (1,321) กลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,313) กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ.. (1,290) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,281) กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ.. (1,279) หน้าที่ความรับผิดชอบของ กปน... (1,256) การตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (137) การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (127) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือ ส.เข็มทอง 4).. (123) การตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (120) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ส.เข็มทอง 1).. (110) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ (เรือศิริชัยรีเฟอร์).. (110) ภาพ กปน... (104) ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเรือ เอส.ลีลาวดี.. (96) ตรวจสอบเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ (เรือส.เข็มทอง 1).. (94) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย(ส.เข็มทอง 4).. (93) การตรวจสอบระบบเฝ้าระวังและติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (เอส.ลีลาวดี) .. (93) ตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำ (เรือทรัพย์ดาวประมง 5).. (92)