•  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมตอนรับผู้แทนพิเศษรัฐบาล.. (44)  จังหวัดเคลื่อนที่ 21 พ.ย.62.. (26) 5 ธันวาคม .. (22) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (21) ควบคุมการประมง 9-12พ.ย.62.. (19) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (17) ควบคุมการประมง 4-7 พ.ย.62.. (17) ควบคุมการประมง 14-17 พ.ย.62.. (15) ควบคุมการประมง 24-27 พ.ย.62.. (15) ควบคุมการประมง 6-8 ธ.ค.62.. (14) ควบคุมการประมง 29-30พ.ย.62.. (12) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63.. (12) ควบคุมการประมง 19-22 พ.ย.62.. (11) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (11) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (10) จิตอาสาพัฒนา.. (9) ควบคุมการประมง 11-14 ธ.ค.62.. (8) ควบคุม 27-30 ธ.ค.62.. (6) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (5) ควบคุม 22-25 ธ.ค.62.. (5)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130