•  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (160)  โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (132) กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (130) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (129) นโยบายองค์กร.. (117) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (117) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (110) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (91) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (89) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (89) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (83) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (77) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (70) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (67) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (51) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (48) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (48) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (36) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (33) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (29)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์