ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์