•  Hit 20 อันดับ
  • เอกสารเผยแพร่.. (728)  ภาระกจิและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน.. (724) แบบฟอร์ม.. (714) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (700) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (672) วันที่ 7-9 มกราคม 2563 ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำจืด.. (224) วันที่ 5 ธันวาคม 2562.. (210) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 .. (172) กิจกรรมควบคุมการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดไผ่แขก.. (152) กิจกรรมฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (150) วันที่ 20 ธันวาคม 2562.. (134) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.. (133) ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (122) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน .. (110) โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563.. (101) คำสั่งกรมประมง.. (73) ิbramer.. (72) เข้าเว็บไซต์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี.. (70) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. (67) คู่มือชาวประมงพาณิชย์.. (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

     ม 17 ตำบล ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180