•  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สรุปผลคดีประจำปี.. (118)  ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม.. (111) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนกันยายน 2562.. (96) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับของกลางในคดี.. (57) พื้นที่รับผิดชอบ.. (56) ต้อนรับหัวหน้าวรรณวิมิล ทวีวิทยการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯและหัวหน้าวิชิต ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามฯพร้อมคณะจากกองตรวจการประมง .. (50) ผลการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง ประจำเดือนตุลาคม 2562.. (48) ประวัติหน่วยฯ.. (42) สไลโชว.. (36) สไลโชว3.. (35) แจกหน้ากากอนามัยกับกลุ่มชาวประมงอ่างฯประแสร์ ระยอง.. (34) ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ 2563.. (31) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประมงจังหวัดตราด (Fisheries Co-Ordinator :FC) .. (29) การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563.. (29) การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. (28) การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2562.. (27) สไลโชว4.. (26) สไลโชว2.. (25) การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562.. (22) การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563.. (19)