•  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (930)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา.. (651) รายชื่อสถานประกอบการ.. (469) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (469) ทำเนียบผู้บริหาร.. (450) การถ่ายโอนภารกิจ.. (443) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี .. (426) มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ.. (409) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี.. (383) ปิดงบ สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี.. (378) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หารสำเภาแตก.. (375) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17020.. (350) จิตอาสาพัฒนาวัดเกษมบำรุง.. (333) ทำบุญปีใหม่ 2563.. (327) กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์การส่งออก/มาตรฐานการส่งออก.. (327) ปล่อยปลาท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ.. (312) ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม.. (299) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซีซั่น 2.. (285) ฝึกอบรม ''เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ''.. (245) ต้อนรับ ฯพณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (239)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี

     20/62  หมู่ 7  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130